هواده انتخابی چه مزایایی باید داشته باشد؟

  1. سبک وقابل حمل باشد.
  2. ارزان باشد.
  3. درطول دوره نیاز به تعمیرات نداشته باشد.
  4. بیاد بتواند یک دوره پرورش را پیوسته کارند.
  5. تکنولوژی پیچیده درآن بکار نرفته باشد.
  6. راندمان انتقال اکسیژن به آب نسبت به مصرف انرژی بالا باشد.