چگونه هواده ها را نصب کنیم

havadeچگونگی نصب هواده ازنظر برقی ونحوه تثبیت آن در استخر مهم میباشد ولی نحوه چینش آنها دراستخر باید بصورتی باشد که حداکثر سطح آب را پوشش دهد ودرآب جریان یا گردآب ایجاد کند.