تولید اکسیژن در پرورش میگو

هواده بازو بلند پاچه بزی
اکسیژن محلول (DO) از جمله عوامل مهم در رابطه با مدیریت آب و تغذیه در پرورش آبزیان و پرورش میگو می باشد.کمبود اکسیژن محلول در پرورش میگو موجب بروز استرس،کاهش راندمان تغذیه،عدم تمایل به تغذیه و بروز بیماری می گردد.از انواع هواده های رایج در آبزی پروری هواده های پدل ویل به جهت جریان سازی و راندمان بالای تولید اکسیژن (بدلیل سطح تماس بیشتر آب و هوا در این هواده) در پرورش میگو ارجعیت دارد.
گرچه در بسیاری از منابع استفاده از سایر انواع هواده ها در کنار پدل ویل برای پرورش میگو توصیه شده است.