انواع هواده های پارویی(پدل ویل)

1-    پدل های بازو بلند
2-    پدل های شناور(معمولی)
از جمله محاسن پدل های بازو بلند نسبت به شناور می توان به نکات زیر اشاره کرد.
1-    قابلیت منتاژ و نصب و راه اندازی در کارگاه
2-    قابلیت جریان سازی بیشتر نسبت به پدل های شناور
3-    سهولت سرویس موتور گیربکس بدلیل در دسترس بودن موتور روی داک یا شیب استخر
4-    تعمیر و نگهداری آسان تر
5-    جارو کردن فضولات میگو از کناره ها و هدایت آنها به مرکز استخر
6-    امکان افزایش تعداد پروانه ها روی هر دستگاه و حداکثر استفاده از توان الکتروموتور
7-    استفاده از انواع پروانه ها (پاچه بزی ، صاف بزرگ ، صاف کوچک)
8-    قیمت تمام شده کمتر هواده بازو بلند نسبت به هواده شناور