چرااکسیژن برای آبزیان ضروری میباشد؟

زیرا

  • وجود اکسیژن درآب سبب هزم وجذب غذا می شود ومیتواند ضریب تبدیل غذایی را بهبود ببخشد .
  • باوجوداکسیژن کافی درآب میتوان آبزی بیشتری درواحدسطح نگهداری کنیم وتولید بیشتری داشته باشیم.
  • اکسیژن کافی درآب از سمی شدن آب بوسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی مواردی که ازبیرون وارداب میشود میکاهد.
  • اکسیژن درآب برای آبزی سلامتی ونشاط ورشدبیشتری به ارمغان می آورد.