هوادهی چیست وچه فایده ای دارد ؟

هوادهی روشی است که از آن طریق اکسیژن محلول درآب باهوا درحالت تعادل درمی آید که اینکار بوسیله دستگاه های مکانیکی انجام میشود.
هروسیله ای که بتواند آب وهوا را مخلوط کند نوعی هواده محسوب میشود .


بطور کلی دو روش برای هوادهی وجود دارد.

  • تزریق هوایااکسیژن خالص در آب
  • همزدن آب برای ایجاد تعادل اکسیژن وجلوگیری از لایه بندی آب