انواع هواده های پدلی

1.هواده پدلی بازوبلند

2.هواده پدلی شناور

درهوابازوبلند ازیک الکتروموتور وکاهنده دور (گیربکس)ویک شافت طولانی 20 الی 30 متری استفاده می شود که موتور دستگاه هواده بازوبلند روی داک (دیواره خاکی)نصب شافت آن که دارای پروانه های زیادی میباشد برروی قاب شناور ویونولیت قرار میگیرد واین شناور ها بوسیله ی لوله های گالوانیزه درکف استخر فیکس میشوند و مانع از حرکت کردن شناورها وپروانه ها میگردد ولی هواده پدلی شناور که معمولا موتور آن وسط برروی شناور های بادی نصب و از هردو سمت موتورخروجی شافت دارد ومعمولا تعداد پروانه های آن کمترولی غرقابی بیشتری دارند و بیشتر در مرکز استخر نصب میشوند هنگامی که موتور هواده پدلی شروع بکار میکند پروانه ها درآب میچرخند وسبب بهم زدن وبحرکت درآوردن آب وجارو کردن دیواره ها وکف استخر از فضولات میگو میگردد.
چنانچه چهارضلع استخر هواده بازوبلند و مرکز استخر هواده پدلی شناور نصب گرددبراحتی میتوان تمام فضولات میگو را به مرکز استخر هدایت واز آنجا بوسیله خروجی مرکزی به بیرون هدایت نمود.
در هواده بازوبلند انواع پروانه رابا توجه به شرایط استخر میتوان استفاده نمودی ولی در هواده پدلی که بصورت شناور درعمق استخر قرار میگیرد معمولا از پروانه های صاف بزرگ با غرقابی بیشتر استفاده میگردد.